Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchacza w wiedze oraz umiejętności potrzebnych do zajmowania kierowniczych stanowisk w pionach personalnych, jak również osób które zamierzają w przyszłości zajmować się strukturą pracowników w przedsiębiorstwach, menedżerów i właścicieli firm, pracowników działów kadr, doradców personalnych. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna problematykę współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, potrafi wskazać główne obszary zarządzania zasobami ludzkimi i ich teoretyczne podstawy i znaczenie praktyczne.

2.     Zna i rozumie rolę oraz zadania podmiotów  zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji i poza nią (pracowników, kierowników, związków zawodowych, doradców personalnych, agencji doradztwa personalnego, innych instytucji rynku pracy).

3.     Zna wybrane metody i narzędzia stosowane w planowaniu zatrudnienia, zarządzaniu karierą zawodową i rozwojem pracowników, zarządzaniu kompetencjami i wiedzą.

4.     Zna podstawy prawa pracy, potrafi wskazać normy prawne regulujące stosunki pracownik  pracodawca.

5.     Zna wybrane metody realizacji funkcji personalnej we współczesnej organizacji, potrafi opisać przemiany funkcji personalnej.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi zdefiniować warunki, jakie powinien spełniać system ocen pracowniczych, umie skonstruować kwestionariusz oceny pracownika szeregowego i menedżera.

2.     Potrafi zastosować wybrane metody i techniki zarządzania oraz rozwiązywania problemów organizacyjnych.

3.     Umie zastosować metodykę rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych w planowaniu szkoleń w organizacji.

4.     Potrafi posłużyć się metodyką planowania ścieżek kariery w organizacji.

5.     Potrafi zastosować dorobek wybranych koncepcji w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów organizacji.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Ma świadomość konieczności przestrzegania standardów etycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

2.     Rozumie sprzeczności interesów jednostek i grup w organizacji, potrafi zastosować techniki negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych w organizacji.

3.     Jest świadomy znaczenia kultury organizacyjnej i systemu społecznego organizacji w budowie i realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

4.     Rozumie potrzeby pracowników w okresie adaptacji do wymagań środowiska pracy, rozpoznaje ich specyficzne potrzeby i wskazuje sposoby realizacji tych potrzeb.

5.     Potrafi wskazać bariery komunikacji interpersonalnej w organizacji.

6.     Potrafi pracować w zespole zadaniowym zorientowanym na rozwiązywanie wybranych problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.