Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchacza do zajmowania stanowiska dyrektora / kierownika placówki oświatowej  oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem: wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnych metod zarządzania instytucją oświatową, w tym analizy i interpretacji różnych sytuacji społecznych wynikających z funkcjonowania instytucji oświatowych oraz rozwiązywania ich problemów organizacyjnych. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna teoretyczne i praktyczne podstawy organizacji i zarządzania placówkami oświatowo-wychowawczymi.

2.     Posiada wiedzę dotyczącą ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju placówek oświatowych.

3.     Zna zasady i cele wykorzystania kontroli oraz nadzoru pedagogicznego w zarządzaniu placówką oświatową.

4.     Posiada wiedzę na temat uwarunkowań procesu planowania i kierowania placówką oświatową.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi skutecznie planować, kierować i administrować placówkami oświatowym.

2.     Potrafi zaplanować budżet placówki, identyfikować i wykorzystywać szanse związane z pozyskaniem dodatkowych źródeł finansowania działalności.

3.     Potrafi zastosować wiedzę z obszaru prawa oświatowego, prawa pracy do kierowania placówką oświatową.

4.     Potrafi w sposób skuteczny komunikować się z otoczeniem społecznym.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Docenia znaczenie wiedzy pedagogicznej, ekonomicznej i prawniczej w kształtowaniu i rozwijaniu prawidłowych więzi w środowisku społecznym.

2.     Odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.

3.     Posiada świadomość zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej.

4.     Ma potrzebę uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności kierowania zespołem i placówką oświatową.

5.     Reaguje na wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

6.     Prawidłowo określa priorytety działań prowadzonych w sytuacjach kryzysowych.

7.     Samodzielnie uzupełnia wiedzę w wymiarze interdyscyplinarnym.