Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

WSPOMAGANIE ROZWOJU, EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPERGERA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi z autyzmem oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniem ze zdiagnozowanym autyzmem, jak i również do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera. Zakres przygotowania na studiach podyplomowych uwzględnia stopnie niepełnosprawności intelektualnej w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna przyczyny powstawania i rozwoju autyzmu i zespołu Aspergera.

2.     Zna podstawy psychiatrii i neurologii.

3.     Zna przyczyny powstawania i rozwoju autyzmu i zespołu Aspergera.

4.     Zna zasady terapii i rehabilitacji.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi klasyfikować i diagnozować osoby ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

2.     Potrafi dobrać metody terapeutyczne oraz metody nauczania i wychowania.

3.     Potrafi konstruować programy.

4.     Posiada umiejętności w zakresie rewalidacji indywidualnej, fizjoterapii i treningu umiejętności społecznych.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Posiada kompetencje w zakresie komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

2.     Posiada świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3.     Jest otwarty na innowacyjną działalność terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną.

4.     Motywuje osoby z deficytami w rozwoju oraz z zaburzeniami psychofizycznymi.

5.     Potrafi wspierać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

6.     Posiada kompetencje do pracy w przedszkolach, wszystkich typach szkół oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.