Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i metodologicznej w zakresie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, demokracji partycypacyjnej, instytucjach i organizacjach politycznych. W trakcie realizowanego programu kształcenia słuchacze poruszają się w obrębie nauk politycznych, historycznych oraz społecznych. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Prawidłowo definiuje podstawowe pojęcia z zakresu państwa i prawa.

2.     Posiada uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z zakresu historii społecznej i politycznej Polski XX wieku.

3.     Dostrzega i rozumie wpływ wydarzeń i procesów społecznych zachodzących w XX wieku w sferze życia społecznego na aktualną sytuację.

4.     Definiuje podstawowe prawa i kategorie ekonomiczne związane z funkcjonowaniem gospodarki, zna metody i narzędzia, przy pomocy których opisuje i tłumaczy istotę mechanizmu rynkowego.

5.     Zna główne założenia systemu edukacji i obowiązki nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi dobierać optymalne metody kształcenia, wykorzystać i przygotować własne środki dydaktyczne.

2.     Potrafi formułować oraz uzasadniać własne opinie na temat wybranych zagadnień społecznych z zakresu historii Polski i świata XX-XXI w.

3.     Potrafi określić szczegółowe cele kształcenia poszczególnych typów lekcji oraz formułować zasady nauczania.

4.     Zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

2.     Umie współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej rożne role.

3.     Ma świadomość konieczności wypracowania warsztatu pracy nauczyciela.

4.     Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach dotyczących problemów współczesnego świata przyjmując i szanując odmienne od własnych poglądy.

5.     Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

6.     Docenia rolę tradycji i dziedzictwa kulturowego swego regionu i kraju oraz popularyzuje tę wiedzę rozumiejąc znaczenie dla budowania współczesnej tożsamości regionalnej.

7.      Kształtuje postawę aktywną, świadomą złożoności funkcjonowania współczesnych państw oraz współodpowiedzialności za sposób kreowania relacji jednostka-państwo.