Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

WIEDZA O KULTURZE

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z przedmiotu ,,wiedza o kulturze’’ w placówkach oświatowych, a także przygotowanie słuchaczy do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna i właściwie stosuje podstawową terminologię filologiczną w języku polskim właściwą dla danej specjalności.

2.     Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych takich jak: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo.

3.     Zna i rozumie główne nurty badań nad kulturą polską z uwzględnieniem kontekstu kultury powszechnej.

4.     Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w obrębie właściwej specjalności.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie studiowanej specjalność.

2.     Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu studiowanej specjalności (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historycznokulturowym.

3.     Potrafi krytycznie odbierać wytwory kultury.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju.

2.     Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego rozwoju.

3.     Ma świadomość znaczenia języka polskiego, literatury polskiej i kultury narodowej w kulturze europejskiej.

4.     Korzysta z wytworów kultury narodowej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim.