Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z OLIGOFRENOPEDAGOGIKĄ

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Studia pozwalają słuchaczowi na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności pedagogicznych w zakresie terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki, ponadto słuchacz znacząco udoskonala swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     znajomość zagadnienia integralnego rozwoju człowieka w aspekcie rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

2.     znajomość metodyki nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

3.     znajomość procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, dostrzeganie prawidłowości i przyczyn zakłóceń w komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

4.     znajomość założeń, koncepcji, obowiązków i metod pracy nauczyciela wspierającego oraz nauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     umiejętność dokonania obserwacji i interpretacji sytuacji wychowawczej i edukacyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

2.    umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzę z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań.

3.     umiejętność diagnozowania, pozwalająca na rozpoznanie sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, opracowania wyników obserwacji i formułowania wniosków oraz podjęcie pracy terapeutycznej.

4.     umiejętność zaprojektowania planu pracy terapeutyczno-edukacyjnej/program pracy terapeutycznej/rewalidacyjnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając złożoność i specyfikę potrzeb konkretnego dziecka.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     umiejętność posługiwania się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagoga specjalnego.

2.     Gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji.

3.     Otwartość na innowacyjną działalność terapeutyczną/rewalidacyjną i rehabilitacyjną.

4.     świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

5.     umiejętność animowania i motywowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do pracy nad rozwojem, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

6.     umiejętność motywowania osób z deficytami w rozwoju oraz z zaburzeniami psychofizycznego i /lub społecznego funkcjonowania w procesach rehabilitacji, terapii, adaptacji i readaptacji, socjalizacji, resocjalizacji i w innych możliwych obszarach ich aktywności indywidualnej i społecznej.

7.     umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań.