Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z LOGOPEDIĄ

Celem studiów podyplomowych jest merytoryczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z logopedią w placówkach oświatowych, jak również do pracy z osobami mającymi trudności w uczeniu się (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne). Absolwent w specjalności terapia pedagogiczna z logopedią po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna znaczenie logopedii w systemie nauk; powiązania logopedii z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, zwłaszcza z naukami językoznawczymi, pedagogicznymi i naukami o zdrowiu; wybrane fakty i zjawiska, metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu wymienionych dyscyplin naukowych wynikających z programu kształcenia.

2.     Zna specyfikę trudności w nauce czytania i pisania, a także metody pracy z uczniami mającymi problemy dyslektyczne, dysgraficzne i dysortograficzne.

3.     Zna etapy i procesy w rozwoju mowy dziecka.

4.     Zna szczegółową budowę i funkcję narządów głosu i mowy oraz słuchu i równowagi, a także przyczyny i skutki ich zaburzeń w aspekcie głosu i mowy.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi prowadzić działania z zakresu profilaktyki logopedycznej, dokonać rozpoznania logopedycznego, zaprojektować i zrealizować program terapii logopedycznej z wykorzystaniem różnorodnych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

2.     Potrafi w zaawansowanym stopniu realizować zajęcia logopedyczne z młodzieżą i dziećmi; także dokonać wstępnego rozpoznania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zastosować odpowiednie metody pracy z nimi.

3.     Potrafi wykorzystywać w profilaktyce, diagnozie i terapii specyficznych trudności w nauce czytania i pisania wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, medycyny, psychologii i pedagogiki.

4.     Potrafi określić zadania logopedii ogólnej i logopedii specjalistycznych oraz kompetencje logopedy w obrębie poszczególnych specjalności.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Krytycznie ocenia różnego rodzaju komunikaty, np. opinie rodziców, pedagogów, psychologów, informacji uzyskiwanych od osób, z którymi prowadzi terapię itd.

2.   Wypełniania zobowiązania społeczne, związane z pracą logopedy; inspiruje i organizuje działalności profilaktyczne i terapeutyczne na rzecz osób z problemami logopedycznymi, np. w przedszkolach, szkołach, domach dziecka czy domach opieki społecznej.

3.     Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania oceny własnych kompetencji zawodowych i doskonalenia umiejętności profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu logopedii, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, a także zasięgania opinii ekspertów z zakresu logopedii, medycyny, psychologii, pedagogiki, językoznawstwa; umie określić, kiedy skierować pacjenta do odpowiednich specjalistów i czyni to w miarę potrzeby.

4.     Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia roli logopedy, dostosowywania jej do zmieniających się potrzeb społecznych, rozwijania dorobku zawodu logopedy; przestrzegania etosu terapeuty oraz zasad etyki zawodowej.