Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

DYPLOMOWANY SPECJALISTA LINGWISTYKI STOSOWANEJ

Dyplomowany specjalista lingwistyki stosowanej (Angielski + Niemiecki lub Angielski + Rosyjski) – asystent językowy


 Również dla osób bez matury 


 


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA


Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, administracji lokalnej i centralnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, środkach masowego przekazu, turystyce, hotelarstwie i sektorze usług oraz szkolnictwie.


 


PROFIL ABSOLWENTA


Zna kluczowe zagadnienia i problemy związane z korzystaniem z języka obcego. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie A2/B2+.


 


TREŚCI KSZTAŁCENIA


Obok przedmiotów ogólnouczelnianych obejmuje praktyczną naukę języka wiodącego, uraz języka dodatkowego, wstęp do językoznawstwa, fonetykę i fonologię języka wiodącego, gramatykę opisową języka wiodącego, gramatykę kontrastywną, semantykę i pragmatykę, historię języka wiodącego z elementami gramatyki historycznej, fonetykę praktyczną języka wiodącego, dodatkowego itp.


 


PERSPEKTYWY ZAWODOWE


Możliwość zatrudnienia w:


• przedsiębiorstwach (handlowych, transportowych, finansowych, produkcyjnych)


• urzędach publicznych (urzędach miasta, starostwach powiatowych, różnych działach ministerstw)


• muzeach, teatrach, instytucjach kultury (domach kultury, fundacjach i stowarzyszeniach), bibliotekach


• wydawnictwach i redakcjach czasopism, regionalnych ośrodkach telewizji


• biurach rzeczników prasowych


• biurach tłumaczeń


• biurach turystycznych i hotelach


 


Warunki rekrutacji*:


Ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości.


Uwaga! *W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.