Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

DYPLOMOWANY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Dyplomowany specjalista ds. księgowości


 Również dla osób bez matury 


Absolwent posiada umiejętność organizowania rachunkowości w różnych organizacjach, ewidencjonowania operacji gospodarczych, wyceniania składników aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań i prowadzenia analizy finansowej, przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników.


Treści kształcenia:


·       Podstawy ekonomii i finansów; podstawy statystyki,


·       Prowadzenie ksiąg rachunkowych,


·       Elementy prawa,


·       Rozliczenia z ZUS,


·       Sporządzanie sprawozdań finansowych i prowadzenie analizy finansowej,


·       Prowadzenie inwentaryzacji,


·       Prowadzenie działalności gospodarczej,


·       Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych,


·       Język obcy zawodowy,


·       Rozliczanie podatków.


Warunki rekrutacji*:


Ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości.


Uwaga! *W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.