Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne, zgodne z wymogami nowoczesnej edukacji, przygotowanie pedagogiczne słuchaczy do pracy nauczycielskiej. Studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne łączą konieczność uwzględniania prawa oświatowego w tym zakresie i standardów kształcenia nauczycieli z nowoczesnym ujęciem kształcenia i wychowania. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Ma wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania, niezbędną do pracy nauczyciela we współczesnej szkole.

2.     Zna i rozumie podstawowe zależności warunkujące skuteczność procesu nauczania – uczenia się.

3.     Zna współczesne idee i koncepcje edukacji pozwalające w sposób holistyczny projektować własną pracę na poziomie jednostki lekcyjnej, działu programu lub programu nauczania własnego przedmiotu.

4.     Zna czynniki wpływające na efektywność procesu edukacyjnego.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Zna i stosuje podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki szczegółowej, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży i psychologii społecznej do konstruowania właściwych relacji między nauczycielem, uczniami i rodzicami.

2.     W praktyce potrafi stosować wiedzę z zakresu projektowania dydaktycznego do kreatywnego planowania własnej pracy.

3.     Ma podstawową wiedzę o sposobie formułowania i realizacji celów edukacyjnych zarówno ogólnych jak i w postaci operacyjnej, niezbędnych do formułowania wymagań edukacyjnych.

4.     Zna podstawowe uwarunkowania efektywności procesu nauczania – uczenia się z uwzględnieniem dysfunkcji w nauczaniu.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Ma świadomość roli społecznej nauczyciela i rozumie potrzebę bycia autorytetem moralnym dla uczniów.

2.     Stanowi wsparcie dla rodziców w procesie wychowania.

3.     Jest przekonany o znaczeniu wiedzy merytorycznej w rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego predyspozycjami psychofizycznymi.

4.     Potrafi współdziałać w grupie w zakresie podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów.

5.     Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

6.      Wykazuje zrozumienie dla uczniów mającym trudności w rozwoju intelektualnym czy moralnym i stara się zapobiegać trudnym sytuacjom w procesie ich rozwoju. Wspiera w rozwoju uczniów z dysfunkcjami.