Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

PLASTYKA

Celem studiów jest zdobycie lub pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu plastyki oraz doskonalenie praktyki z zakresu pedagogiki sztuki wśród uczestników studiów. Słuchacz zapoznaje się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym mu podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela plastyki. Absolwent w specjalności Plastyka po ukończenia studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna dydaktykę i metodykę plastyki.

2.     Zna zasady oceniania twórczości uczniów.

3.     Zna różnorodne technik plastyczne.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Prawidłowo czyta teksty kultury.

2.     Właściwie organizuje wystawy.

3.     Projektuje warsztaty artystyczne.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie nauczania plastyki

2.     Diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. uczniów uzdolnionych, niedostosowanych społecznie

3.     Realizuje procesu kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczej i artystyczne

4.     Projektuje, realizuje i ewaluuje programy nauczania plastyk

5.     Sprawnie posługuje się współczesnymi technologiami informacyjnymi i multimediami, w tym kształtowania umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych

6.     Podejmuje współprace ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego kulturalnego.