Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Celem studiów podyplomowych jest merytoryczne przygotowanie do podjęcia nowych zadań zawodowych na stanowisku: pedagog, wychowawca. Słuchacz zdobywa wiedzę dotyczącą organizowania i prowadzenia zajęć wychowawczych oraz sprawowania opieki nad grupą dzieci lub młodzieży w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej (internat, świetlica, klub, ośrodek i ognisko wychowawcze, pogotowie opiekuńcze oraz praca podwórkowa). Absolwent w po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.    Scharakteryzuje podstawowe pojęcia pedagogiki opiekuńczej: opieka, pomoc, wsparcie społeczne, wspomaganie, proces opiekuńczo-wychowawczy.

2.    Opisze środowiska wychowawcze rodzinnych i instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem, ich istotę oraz procesy w nich zachodzące.

3.    Zna podstawowe zasady projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w pedagogice oraz opisze metody, techniki i wybrane narzędzia ich realizacji.

4.    Zna podstawowe zasady projektowania i prowadzenia działań z zakresu terapii pedagogicznej.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.    Dokona analizy i interpretacji określonych zjawisk społecznych, istotnych z punktu widzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej, w tym różnych sytuacji opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych.

2.    Dokona analizy i interpretacji określonych zjawisk społecznych w kontekście zapotrzebowania na działalność profilaktyczną.

3.    Zorganizuje działania pozwalające na realizację wyznaczonych celów w zakresie terapii pedagogicznej.

4.    Komunikuje się posługując się terminologią pedagogiczną  z profesjonalistami oraz osobami niebędącymi specjalistami.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.    Posiada świadomość znaczenia wiedzy pedagogicznej w rozwoju środowisk opiekuńczo- wychowawczych.

2.    Posiada przekonanie o konieczności zachowań profesjonalnych wynikających z prowadzonej działalności opiekuńczej, edukacyjnej i terapeutycznej.

3.    Posiada przekonanie o konieczności przestrzegania norm i przepisów prawnych w działalności pedagogicznej.

4.    Dostrzega moralne i etyczne problemy wynikające z prowadzenia własnej i innych działalności opiekuńczo-wychowawczej i pomocowej.

5.    Posiada świadomość swojej wiedzy i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz konieczności ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego.

6.    Posiada przekonanie o konieczności współpracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról.