Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE I RESOCJALIZACJA

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie osób zajmujących się resocjalizacją i adaptacją społeczną jednostek nieprzystosowanych, ponadto studia te przygotowują specjalistów do poradnictwa i wsparcia rodzin w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin posiadających problemy wychowawcze. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna pojęcie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz jej miejsce w dziedzinie nauk pedagogicznych.

2.     Zna organizację działań resocjalizacyjnych w Polsce oraz kompetencje procesu resocjalizacyjnego.

3.     Zna symptomy oraz przyczyny nieprzystosowania społecznego.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi określić symptomy nieprzystosowania społecznego.

2.     Potrafi przyczyny niedostosowania społecznego.

3.     Potrafi rozróżnić psychologiczne podstawy procesu resocjalizacji.

4.     Potrafi definiować i klasyfikować pojęcia i kategorie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Potrafi pracować zarówno w grupie jak i indywidualnie.

2.     Posiada umiejętność pracy z osobami wykazującymi deficyty w przystosowanie społecznym oraz pracy z resocjalizacyjnej z przestępcami.

3.     Potrafi pracować z młodzieżą jak i z osobami dorosłymi.

4.     Udziela porad i wspiera rodziny w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin posiadających problemy wychowawcze.

5.     Potrafi wspierać ucznia z nieprzystosowaniem społecznym

6.     Posiada kompetencje do pracy w ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, zakładach karnych, poradniach wychowawczo-zawodowych i poradniach pomocy pedagogiczno-psychologicznej.