Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

MATEMATYKA

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki . Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania przedmiotu ,,matematyka’’ na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę matematyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki.

2.     Zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki.

3.     Dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcia istotności założeń.

4.     Zna podstawy technik obliczeniowych i programowania wspomagających pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawnie rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje.

2.     Umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcji zupełnej; potrafi definiować funkcje i relacje rekurencyjne.

3.     Potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych.

4.     umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z wykorzystaniem narzędzi komputerowych.

5.     Potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej.

2.     Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych.

3.     Rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań.

4.     Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.

5.     Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.

6.     Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.

7.     Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.