Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

JĘZYK POLSKI

Celem studiów podyplomowych jest przygotowania merytoryczne do nauczania przedmiotu ,,język polski’’ oraz pogłębienie wiedzy z zakresu nauki o języku, literaturze i kulturze oraz zdobycie umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych, umożliwiających samodzielną realizację programu nauczania, opracowywania własnych metod i korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Absolwent w specjalności język polski po ukończenia studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna dydaktykę i metodykę języka polskiego.

2.     Zna zasady oceniania uczniów.

3.     Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania — uczenia się.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

2.     Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.

3.     Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego

2.     Diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. uczniów uzdolnionych, niedostosowanych społecznie)

3.     Realizuje procesu kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczej.

4.     Projektuje, realizuje i ewaluuje programy nauczania języka polskiego

5.     Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

6.     Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.