Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

HISTORIA

Celem studiów podyplomowych jest przygotowania merytoryczne do nauczania przedmiotu ,,historia’’ oraz pogłębienie wiedzy z zakresu historii od czasów starożytnych do współczesności oraz z podstawowymi informacjami na temat warsztatu historyka i dydaktyki tego przedmiotu. Pozwala to słuchaczom studiów podyplomowych zdobyć wiedzę niezbędną do nauczania tego przedmiotu oraz uzyskać formalne uprawnienie do nauczania historii. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierny efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Posiada uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę historyczną odnośnie do głównych zagadnień politycznych, ustrojowych, administracyjnych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych regionu, Polski i świata.

2.     Zna główne nurty i kierunki, tendencje rozwoju w zakresie rozwoju badań historycznych i społecznych, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć historiografii.

3.     Ma wiedzę z zakresu kształtowania się mapy politycznej i etnicznej Europy i świata. Zna kolejne etapy procesu integracji europejskiej. Potrafi wskazać współczesne problemy polityczne, społeczne i gospodarcze.

4.     Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu: dydaktyki szczegółowej w poziomie szkoły podstawowej gimnazjum, historii wychowania, psychologii, pedagogiki i teorii wychowania, pomiaru dydaktycznego.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Samodzielnie wyszukuje, ocenia, selekcjonuje, gromadzi i wykorzystuje informacje z różnych źródeł wiedzy, niezbędne do poznania procesu historycznego.

2.     Poprawnie komunikuje się w mowie i w piśmie z zastosowaniem fachowej terminologii terminologię historycznej i społecznej.

3.     Formułuje samodzielne opinie i wnioski na temat kluczowych zagadnień z zakresu nauk historycznych. Identyfikuje i rozwiązuje problemy merytoryczne.

4.     Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje dylematy związane z wykonywaniem przyszłego zawodu nauczyciela z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk wchodzących w skład bloku specjalistycznego.

5.     Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w praktyce. Umiejętnie tworzy konspekty i scenariusze lekcji.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Posiada umiejętność pracy w zespole, przyjmując różne role.

2.     Sprawnie organizuje własną pracę, efektywnie planując i zarządzając czasem, krytycznie ocenia efekty swych działań. Wykazuje się przedsiębiorczością i umiejętnością samokształcenia.

3.   Ma świadomość znaczenia ciągłości historycznej (od czasu powstania społeczeństw po dzień dzisiejszy) w kształtowaniu więzi społecznych, co stwarza właściwą perspektywę rozumienia przemian zachodzących we współczesnym świecie.

4.     Rozumie wartość zabytków kultury materialnej obecnych w otaczającym nas krajobrazie i upowszechnia wiedzę o potrzebie ich ochrony.

5.    Dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej w otaczającym go środowisku społecznym. Wykazuje gotowość do podejmowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez uczestnictwo w projektach społecznych i edukacyjnych, obywatelskich, kulturowych, oświatowych tworzonych na rzecz społeczności lokalnych.

6.     Promuje dziedzictwo kulturowe Polski i swojego regionu.

7.     Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania.