Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

GEOGRAFIA

Celem studiów podyplomowych jest przygotowania merytoryczne do nauczania przedmiotu ,,geografia’’ oraz pogłębienie wiedzy z zakresu astronomicznych podstaw geografii, geologii, gleboznawstwa, ochrony i kształtowania środowiska, kartografii, geografii fizycznej, społeczno-gospodarczej, regionalnej, teledetekcji oraz dydaktyki geografii. Absolwent w specjalności geografia po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna teorie naukowe na temat charakteru i dynamiki procesów przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i politycznych kształtujących środowisko Ziemi.

2.     Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności człowieka oraz ich wielorakich uwarunkowań oraz konsekwencji przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych.

3.     Ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu przyrodniczego oraz poszczególnych jego komponentów.

4.     Opisuje złożone związki i zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska przyrodniczego.


 


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Wykorzystuje dorobek teoretyczny i empiryczny poszczególnych dziedzin geografii do interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych oraz społecznych, gospodarczych i politycznych.

2.     Analizuje i samodzielnie ocenia różne efekty działalności człowieka z zastosowaniem kryteriów ekologicznych oraz społeczno-ekonomicznych.

3.     Biegle korzysta z różnorodnych źródeł informacji, krytycznie ocenia zawarte w nich dane, przetwarza je stosownie do zakładanego celu.

4.     Wykorzystuje zdobytą wiedzę do formułowania sądów, opinii, prawidłowości, hipotez na temat różnych zjawisk zachodzących w środowisku geograficznym.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Jest świadomy konieczności stałego doskonalenia swoich kompetencji personalnych i zawodowych, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, motywuje innych do pracy nad własnym rozwojem.

2.     Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przeprowadza negocjacje w sytuacjach konfliktowych, proponuje optymalne rozwiązania.

3.     Propaguje wiedzę geograficzną, kreuje pozytywny wizerunek geografii jako dziedziny nauki i wiedzy mającej praktyczne zastosowanie.

4.     Potrafi planować własną pracę, ustala hierarchię wartości i działań w realizacji podejmowanych zadań.

5.     Sprawnie porusza się w przestrzeni prawnej i w obszarze administracji publicznej w związku z organizacją swojej pracy badawczej i działalności zawodowej.

6.     Jest świadomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy w ramach prowadzonych badań i działalności zawodowej.