Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

FIZYKA

Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie metodyki nauczania fizyki w szkole. Studia umożliwiają osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne, zdobycie kwalifikacji merytorycznych do nauczania fizyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich (ponadpodstawowych). Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna podstawowe prawa fizyki i teorie fizyczne, niezbędne do analizy zjawisk fizycznych oraz opisu wybranych układów fizycznych i tworzenia ich modeli.

2.     Zna prawa i teorie fizyczne z wybranych działów fizyki, będące podstawą programów nauczania w szkołach oraz metodologię prowadzenia badań fizycznych oraz wybrane metody pomiarowe wykorzystywane w nauce i technice.

3.     Ma wiedzę z zakresu dydaktyki fizyki, szczegółowej metodyki nauczania tych przedmiotów oraz działalności pedagogicznej oraz posiada doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu tej wiedzy.

4.     Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi analizować oraz rozwiązywać proste zadania i problemy fizyczne i techniczne w oparciu o zdobytą wiedzę oraz informacje pozyskane z literatury naukowo-technicznej , baz danych i innych źródeł.

2.     Potrafi planować i przeprowadzać pomiary, eksperymenty i symulacje komputerowe dotyczące wielkości i zjawisk fizycznych, opracowywać i interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski, w tym szacować niepewności wyników pomiarów mając świadomość stosowania przybliżeń w opisie wielkości, i przedstawiać wyniki pomiarów w zrozumiały sposób.

3.     Potrafi stosować poznane metody i zasady fizyki do rozwiązywania typowych problemów z zakresu fizyki technicznej i zadań inżynierskich, a także formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy fizyczne.

4.     Potrafi użytkować podstawowe pakiety oprogramowania wspomagające pracę nauczyciela oraz używane do prezentacji wyników i analizy danych w dydaktyce.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i rozumie potrzebę ciągłego uczenia się.

2.     Inicjuje działania na rzecz interesu publicznego.

3.     Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

4.     Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.

5.     Odpowiedzialnie pełni role zawodowe, w tym: przestrzeganie zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałość o dorobek i tradycje zawodu.