Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

ETYKA

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie merytoryczne w zakresie niezbędnych do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotu etyka, tworzenia autorskich programów edukacyjnych, planowania, organizacji i realizacji procesu edukacyjnego wynikającego ze specyfiki przedmiotu. Absolwent w specjalności etyka po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w obszarach:


WIEDZA:


1.     Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię nauk filozoficznych, obejmujących: logikę, ontologię, teorię poznania, aksjologię, estetykę, filozofię kultury.

2.     Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu metaetyki, współczesnej etyki filozoficznej, historii etyki i historii moralności, filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) oraz filozofii społecznej.

3.     Ma podstawową wiedzę o obecności idei filozoficznych, wartości etycznych i norm moralnych w sferze kultury i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami.

4.     Ma podstawową orientację na temat funkcjonowania współczesnych instytucji społecznych, kulturalnych i politycznych oraz etycznych kontekstów i konsekwencji ich funkcjonowania.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Używa właściwych metod interpretacji tekstów filozoficznych i naukowych, a w szczególności tekstów z zakresu etyki.

2.     Rozpoznaje i opisuje współczesne problemy i konflikty moralne, potrafi wskazać i porównać ich typowe rozwiązania w oparciu o poznane stanowiska i koncepcje.

3.     Rozumie i akceptuje różnorodność postaw i norm etycznych reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i czasów.

4.     Jasno i ściśle przedstawia swoje poglądy i przemyślenia, potrafi formułować sądy, argumentować oraz dyskutować, wykorzystując zdobytą wiedzę.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Odczuwa potrzebę poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy, jest nastawiony na uczenie się przez całe życie.

2.     Jest otwarty na nowe teorii, idee i postawy, które stara się poznać i zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska.

3.     Potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

4.     Rozpoznaje i potrafi wskazać standardowe procedury rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem.

5.     Uczestniczy w życiu kulturalnym i ma świadomość wagi dziedzictwa kulturalnego w różnych jego przejawach i potrafi troszczyć się o jego zachowanie.

6.     Przez refleksję etyczną przyczynia się do kształtowania więzi społecznych i rozwoju jednostek oraz grup społecznych.

7.     Skutecznie rozwiązuje stojące przed nim zadania, potrafi planować i ustalać priorytety odpowiednich działań.