Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w  wiedzą socjologiczną z zakresu zagadnień związanych ze społecznym postrzeganiem, reagowaniem i zachowaniem się w sytuacji kryzysowej oraz wiedzą i umiejętnościami w zakresie efektywnego działania sytuacjach kryzysowych. Absolwent w specjalności edukacja dla bezpieczeństwa po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna podstawy dydaktyki ogólnej i dydaktyki przedmiotu.

2.     Zna wpływ konfliktów społecznych, politycznych, religijnych i etnicznych na bezpieczeństwo we współczesnym świecie.

3.     Charakteryzuje obszary funkcjonowania polskich sił zbrojnych, policji państwowej, służb specjalnych, służb ratowniczych.

4.     Definiuje pojęcie bezpieczeństwa we współczesnym świecie, rozumie jego zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Wykorzystuje podstawy pedagogiki i komunikacji interpersonalnej w przekazywaniu wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

2.     Analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.

3.     Posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów wynikających z zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.

4.     Ocenia bezpośrednie i pośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego obecne we współczesnym środowisku życia człowieka.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Jest przygotowany do pracy w placówkach pedagogicznych oraz pedagogiczno-wychowawczych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

2.     Dba o podejmowanie racjonalnych decyzji i budowę odpowiednich mechanizmów przeciwdziałania w sytuacjach kryzysowych.

3.     Prawidłowo określa priorytety działań prowadzonych w sytuacjach kryzysowych.

4.     Przewiduje wielokierunkowe skutki społeczne podejmowanych działań.

5.     Samodzielnie uzupełnia wiedzę w wymiarze interdyscyplinarnym.

6.     Ma świadomość znaczenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.