Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

DORADZTWO SPOŁECZNE I ZAWODOWE

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak i również osób dorosłych .Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu poradnictwa, wykorzystuje je w wypowiedziach słownych i pisemnych.

2.     Potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego i pracy, wykorzystywać je w wypowiedziach słownych i pisemnych.

3.     Potrafi wymienić i opisać metody, techniki i narzędzia badań społecznych, potrafi sformułować problemy badawcze i krytycznie dobrać metody do ich rozwiązania.

4.     Student potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu organizacji pracy.

5.     Posiada podbudowaną teoretycznie wiedzą związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Wykazuje umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów współczesnego rynku pracy.

2.     Analizuje struktury organizacyjne na tle występujących zjawisk gospodarczych; analizuje przyczyny i przebieg procesów kierowania zespołem pracowniczym.

3.     Potrafi określić ryzyko i problemy towarzyszące podejmowaniu działań przedsiębiorczych, warunki ich realizacji, zaplanować właściwe działania oraz ocenić skutki ich podejmowania.

4.  Potrafi wykorzystać i integrować wiedzę zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.

5.     Potrafi samodzielnie dobrać techniki do problemu o charakterze zawodowym, w celu jego rozwiązania.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

2.     Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

3.     Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

4.     Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

5.     Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

6.     Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności.

7.     Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.