Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

CHEMIA

Celem studiów podyplomowych jest  merytoryczne i metodyczne przygotowanie słuchaczy do nauczania w szkole przedmiotu ,,chemia’’ oraz osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów wyższych na kierunkach z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych lub innych, w programie których występowały przedmioty przyrodnicze. Absolwent w specjalności chemia po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy nauczyciela chemii

2.     Zna  podstawę programową z chemii

3.     Posiada wiedzę na temat środków ochrony indywidualnej w pracowni chemicznej.

4.     Ma wiedzę na temat zasad i metod przeprowadzania zajęć z przedmiotu chemia.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi zadbać o należyty stan sprzętu, odczynników chemicznych, porządek i ład miejsca pracy nauczyciela chemii.

2.     Potrafi przygotować oraz realizować plan dydaktyczny zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

3.     Potrafi wzbogacać własny przedmiotowy warsztat pracy


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Planuje i wdraża działalność innowacyjną.

2.     Wspiera swoją postawą i działalnością pedagogiczną rozwój psychologicznofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania przedmiotowe.

3.     Potrafi rozpoznać potrzeby uczniów i udzielać im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

4.     Umie dostosować wymagania edukacyjne wobec ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5.     Potrafi wspierać ucznia z trudnościami w nauce

6.     Umie przedstawić uczniom i ich rodzicom wymagania edukacyjne z realizowanego przez siebie programu nauczania.

7.     Potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.