Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

BIOLOGIA

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności merytoryczne i dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotu biologia w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Rozumie zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie i ich związek z funkcjonowaniem organizmów żywych.

2.     Zna budowę, i zróżnicowanie funkcjonalne organizmów na poszczególnych poziomach organizacji.

3.     Rozumie, definiuje i charakteryzuje procesy biochemiczne i fizjologiczne organizmów prokariotycznych i eukariotycznych na poziomie molekularnym i komórkowym.

4.     Rozumie proces, mechanizmy i teorie ewolucji biologicznej.

5.     Zna różnorodność i biologię poszczególnych form życia.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Posługuje się specjalistycznym językiem naukowym w zakresie dyscyplin biologicznych.

2.     Potrafi wykonywać proste prace z wykorzystaniem materiału biologicznego.

3.     Umie gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje naukowe.

4.     Stosuje podstawowe metody statystyczne do analizy danych.

5.     Wykorzystuje dostępne źródła informacji naukowej.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Wykazuje gotowość wykorzystania języka naukowego w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z dziedzin pokrewnych.

2.     Planuje własną karierę zawodową lub naukową i rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego i podnoszenia swoich kwalifikacji.

3.     Potrafi pracować w zespole, przyjmując różnorodne role i określać priorytety.

4.     Jest świadomy niezbędności stałego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii.

5.     Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania narzędzi biologicznych i zagrożeń w miejscu pracy oraz przestrzega przepisów BHP.

6.     Zna i rozumie możliwości wykorzystania materiału biologicznego. Rozumie konieczność postępowania etycznego w pracy z materiałem biologicznym.

7.     Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy lub formie zorganizowanego wolontariatu.