Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy metodycznej i merytorycznej z zakresu podstaw antropologii małżeństwa i rodziny, poradnictwa rodzinnego, psychologii rodziny, metodyki i dydaktyki wychowania prorodzinnego. Zdobyta przez słuchacza wiedza przyczynia się również do zwiększenia efektywnego sposobu kształcenia i prowadzenia pracy wychowawczej. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

2.     Zna podstawową terminologię filozofii, nauk prawnych, nauk teologicznych, pedagogiki, psychologii i socjologii.

3.     Ma podstawową wiedzę na temat naturalnych metod planowania rodziny.

4.     Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne (w tym zwłaszcza małżeństwo i rodzinę) i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach.

5.     Ma podstawową wiedzę na temat biologicznych podstaw rozwoju człowieka, a zwłaszcza z zakresu problematyki seksualności i prokreacji.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych wiążących się z funkcjonowaniem rodziny.

2.     Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg oraz prognozować konkretne procesy i zjawiska społeczne wiążące się z funkcjonowaniem rodziny.

3.     Potrafi korzystać z naturalnych metod planowania rodziny i rozwiązywać typowe zadania związane z ich stosowaniem.

4.     Potrafi prawidłowo komunikować się, zwłaszcza w sytuacjach związanych z funkcjonowaniem rodziny, oraz rozpoznawać typowe zakłócenia komunikacji międzyosobowej.

5.     Potrafi udzielić typową poradę, głównie o charakterze informacyjnym lub wspierającym, dotyczącą trudności i zaburzeń życia rodzinnego.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Rozumie stałą konieczność wszechstronnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności oraz formacji duchowo-moralnej.

2.     Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

3.     Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

4.     Ma świadomość konieczności interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów.

5.     Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy, zwłaszcza moralne, związane z życiem indywidualnym i społecznym.

6.     Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu i kraju.

7.     Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.