Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

TECHNIKA Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie kwalifikacji do nauczania techniki jako przedmiotu. Słuchacze uzyskują potrzebną wiedzę i umiejętności do nauczania przedmiotu oraz rozbudzania i rozwijania zainteresowań technicznych uczniów. Ponadto słuchacze są przygotowani do organizacji bezpiecznych zajęć i wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Posiada wiedzę z dydaktyki zajęć technicznych – dobrych praktyk stosowanych w nauczaniu tego przedmiotu.

2.     Zna zasady działania wybranych urządzeń technicznych.

3.     Potrafi określać możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od ich właściwości.

4.     Zna zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem technicznym.

5.     Ma ugruntowaną wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi zaplanować praktyczne działania techniczne o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy.

2.     Posiada umiejętność obsługi i regulacji wybranych urządzeń technicznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

3.     Potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w dydaktyce zajęć technicznych.

4.     Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych na zajęciach technicznych.

5.     Potrafi zapisać proste rozwiązanie techniczne w formie graficznej.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Potrafi być elastyczny, kreatywny, potrafiący skutecznie planować zamierzenia i projekty.

2.     Jest przygotowany do kierowania pracą uczniów.

3.     Potrafi zdobyć potrzebne informacje, porządkować i opracować je z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej.

4.     Potrafi pracować w zespole i zajmować w niej różne role, demonstrując umiejętności słuchania i prowadzenia dyskusji oraz przyjmować odpowiedzialność za efekty pracy.