Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Studia

Studia licencjackie


Zarządzanie finansami w biznesie i administracji

Studia w zakresie jej specjalności kreują kadrę menadżerską zarządzającą podmiotami działającymi w sferze produkcyjnej, administracyjnej, usługowej, handlowej i finansowej.

Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie planowania, zarządzania, kontroli finansowej i budowania strategii przedsiębiorstwa.


Rachunkowość i finanse

Studenci realizują program zakładający kształcenie specjalistów zajmujących stanowiska w pionach finansowo-księgowych, znających zasady systemów księgowych, dokonywania operacji i analizy, kontroli działalności i wyników finansowych firmy.

Absolwent ma wiedzę na temat unormowań prawnych, stosowanych zasad i praktyk w zakresie rachunkowości i finansów; zna sposoby ewidencji, narzędzia, metody klasyfikacji zdarzeń księgowych, dokonywania oceny wyników.


Finanse i organizacja przedsiębiorstw rolniczych

Studia w zakresie tej specjalności przygotowują menadżerów rolnictwa, znających metody i zasady analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem rolnym.

Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie planowania działalność gospodarczej, sporządzania rachunku ekonomicznego, analizy finansowej, wykorzystania nowoczesnych metod i techniki pozwalających prowadzić przedsiębiorstwo o wysokiej produkcji towarowej. Kwalifikacje uprawniają do prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także do występowania o fundusze strukturalne Unii Europejskiej.


Informatyka w finansach i zarządzaniu

Studia przygotowują specjalistów posługujących się narzędziami informatycznymi w firmach działających w różnych sferach aktywności zawodowej.

Absolwent ma fachową wiedze w zakresie informatyki, posługiwania się narzędziami i systemami operacyjnymi; zna oraz umie wdrożyć technologie informacyjne stosowanie w firmach działających w sferze produkcyjnej, handlowej, usługowej, w jednostkach administracji samorządowej.


Bankowość i ubezpieczenia

Studia przygotowują do pracy w charakterze analityka kredytowego, doradcy w obsłudze klienta, specjalisty do spraw analizy ryzyka, rozliczeń, menadżera firmy.

Absolwent jest wyposażony w fachową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie organizacji, funkcjonowania i obsługi segmentów bankowych i ubezpieczeniowych.