Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Studia

Studia licencjackie


Zarządzanie finansami w biznesie i administracji

Studia w zakresie jej specjalności kreują kadrę menadżerską zarządzającą podmiotami działającymi w sferze produkcyjnej, administracyjnej, usługowej, handlowej i finansowej.

Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie planowania, zarządzania, kontroli finansowej i budowania strategii przedsiębiorstwa.


Rachunkowość i finanse

Studenci realizują program zakładający kształcenie specjalistów zajmujących stanowiska w pionach finansowo-księgowych, znających zasady systemów księgowych, dokonywania operacji i analizy, kontroli działalności i wyników finansowych firmy.

Absolwent ma wiedzę na temat unormowań prawnych, stosowanych zasad i praktyk w zakresie rachunkowości i finansów; zna sposoby ewidencji, narzędzia, metody klasyfikacji zdarzeń księgowych, dokonywania oceny wyników.


Finanse i organizacja przedsiębiorstw rolniczych

Studia w zakresie tej specjalności przygotowują menadżerów rolnictwa, znających metody i zasady analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem rolnym.

Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie planowania działalność gospodarczej, sporządzania rachunku ekonomicznego, analizy finansowej, wykorzystania nowoczesnych metod i techniki pozwalających prowadzić przedsiębiorstwo o wysokiej produkcji towarowej. Kwalifikacje uprawniają do prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także do występowania o fundusze strukturalne Unii Europejskiej.


Informatyka w finansach i zarządzaniu

Studia przygotowują specjalistów posługujących się narzędziami informatycznymi w firmach działających w różnych sferach aktywności zawodowej.

Absolwent ma fachową wiedze w zakresie informatyki, posługiwania się narzędziami i systemami operacyjnymi; zna oraz umie wdrożyć technologie informacyjne stosowanie w firmach działających w sferze produkcyjnej, handlowej, usługowej, w jednostkach administracji samorządowej.


Bankowość i ubezpieczenia

Studia przygotowują do pracy w charakterze analityka kredytowego, doradcy w obsłudze klienta, specjalisty do spraw analizy ryzyka, rozliczeń, menadżera firmy.

Absolwent jest wyposażony w fachową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie organizacji, funkcjonowania i obsługi segmentów bankowych i ubezpieczeniowych.


Zarządzanie ryzykiem i metody aktuarialne

Specjalność ta pozwala uzyskać wiedzę w zakresie finansów i ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych, zarządzania ryzykiem i metod aktuarialnych oraz informatyki. Student pozna podstawy prawne i reguły rządzące współczesną gospodarką oraz sposoby funkcjonowania rynków finansowych. Nauczy się konstruować, wyceniać i szacować ryzyko instrumentów finansowych a także profesjonalnie używać specjalistycznego oprogramowania statystycznego i ekonometrycznego. Zapozna się z zaawansowanymi metodami statystycznymi i optymalizacyjnymi. Nabędzie wiedzy i umiejętności związanych z analizą ryzyka ubezpieczeniowego oraz metod kalkulacji składek ubezpieczeniowych. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentom efektywną pracę w m.in.  instytucjach finansowych (takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy pośrednictwa finansowego) oraz w administracji (np. urzędy statystyczne). Student zostanie zaznajomiony  z egzaminami aktuarialnymi zdawanymi przy Komisji Nadzoru Finansowego.


Internatiomal business- studies in english

International Business to nowoczesna specjalność studiów, prowadzony w całości w języku angielskim. To sposób na rozwój osobisty i styl życia nastawiony na międzynarodowe doświadczenie. Specjalność ta to goście zagraniczni, warsztaty, gry symulacyjne i projekty międzynarodowe. IB to platforma globalnych interakcji, wzajemnych połączeń i sieci między studentami, absolwentami, nauczycielami i uniwersytetami. Jako absolwent International Business będziesz mógł m.in. prowadzić działalność gospodarczą na rynkach europejskich, w powiązaniu z rynkiem globalnym, zarządzać małą i średnią firmą zaangażowaną w wymianę międzynarodową oraz prowadzić badania na rynkach międzynarodowych i interpretować ich wyniki. Studia na tej specjalności pozwolą Ci  jednocześnie zdobyć wykształcenie, doświadczenie zawodowe i umiejętności językowe.

International Business is a modern specialization of studies, conducted entirely in English. It is a way of personal development and a lifestyle focused on an international experience. This specialty is foreign guests, workshops, simulation games and international projects. IB is a platform for global interaction, interconnection and networking between students, alumni, teachers and universities. As a graduate of International Business, you will be able to: conduct business activity on European markets in connection with the global market, manage a small and medium-sized company involved in international exchange and conduct research on international markets and interpret their results. Studies in this specialization will allow you to gain education, work experience and language skills at the same time.


Inwestycje i nieruchomości

Specjalność nakierowana jest na przygotowanie teoretyczne i praktyczne studentów do współpracy z podmiotami sektora nieruchomości oraz podmiotami prowadzącymi inwestycje finansowe i rzeczowe. Przygotowanie do finansowego wsparcia rynku inwestycyjnego, wstępna ocena efektywności oraz obsługa rynku nieruchomości. Specjalność pozwala również na poznanie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz specyfiki pracy zarządcy nieruchomości. Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna ułatwi Absolwentowi zdobycie wymaganych licencji i budowanie ścieżki kariery m.in. na takich stanowiskach, jak rzeczoznawca majątkowy, czy pośrednik w obrocie nieruchomościami.