Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA Z REWALIDACJĄ

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami  niepełnosprawnymi, jak i również w dziedzinie komunikowania społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. Słuchacz wzbogaca swoje kwalifikacje edukacyjne i psychopedagogiczne, co pozwala mu na nowoczesne podejście do problemu niepełnosprawności. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna metodykę pracy terapeutycznej z uczniem.

2.     Ma elementarną wiedzę na temat rozwoju psychofizycznego dziecka.

3.     Posiada wiedzę dotyczącą wczesnej interwencji i pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju. mowy oraz zaburzeniami utrudniającymi naukę czytania i pisania.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi przygotować zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2.     Potrafi konstruować plany terapeutyczne: okresowe, roczne i inne.

3.     Potrafi dobrać metody pracy terapeutycznej.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Prowadzi działania edukacyjne, profilaktyczne – spotkania dla rodziców na temat zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży np. metod wspierania nauki czytania, pisania, liczenia, rozwoju komunikacji i innych.

2.     Student kształtuje umiejętności wejścia w teren placówek wychowawczo-rewalidacyjnych

3.     Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

4.     Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

5.     Jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne

6.     Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę.