Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

MUZYKA

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie merytoryczne i metodyczne słuchaczy do nauczania w szkole przedmiotu ,,muzyka’’ oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć muzycznych w szkołach różnego typu oraz placówkach oświatowo-wychowawczych. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna podstawową terminologię i posiada ogólną wiedzę z zakresu muzyki.

2.     Ma podstawową wiedzę o powiązaniach dyscyplin właściwych dla muzyki z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami nauk humanistycznych.

3.     Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii muzyki powszechnej i historii polskiej tradycji muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii regionalnych.

4.     Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metodyki nauczania przedmiotu „muzyka”.

5.     Ma podstawową wiedzę o instytucjach muzycznych oraz orientację we współczesnym życiu artystycznym.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację utworów muzycznych różnych epok z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

2.     Posiada umiejętność charakteryzowania muzyki poszczególnych okresów historycznych oraz stylów i gatunków muzycznych; orientuje się w twórczości najważniejszych kompozytorów.

3.     Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie muzyki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

4.     Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu odczytania systemów zapisu muzyki.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy, dokształcania się zawodowego i zdobywania umiejętności.

2.     Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach zbiorowych (instytucje muzyczne, zespoły badawcze i inne grupy).

3.     Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z badaniami muzykologicznymi.

4.     Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki.

5.     Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie europejskiego i polskiego dziedzictwa muzycznego.

6.     Uczestniczy w życiu muzycznym i różnych jego formach (koncerty, przedstawienia operowe, występy zespołów folklorystycznych, spotkania z artystami, warsztaty muzyczne).