Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

INFORMATYKA W SZKOLE

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotów: informatyka, technologia informacyjna w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Studia umożliwiają nauczycielowi uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu w szkole. Kwalifikacje te pozwolą nauczycielowi na prawidłowe prowadzenie lekcji z przedmiotów: Informatyka, Technologia Informacyjna. Umożliwią również włączenie informatyki i technologii informacyjnej do nauczania przedmiotów, które są związane z jego podstawowymi kwalifikacjami oraz wykorzystać wiedzę ogólnotechniczną do nauczania tych przedmiotów. Absolwent w specjalności edukacja informatyczna w szkole po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Zna podstawowe pojęcia z zakresu technologii informacyjnej rozumie jej miejsce w tworzonym społeczeństwie informacyjnym oraz opartym na wiedzy.

2.     Posiada wiedzę w zakresie specyfiki szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (poziomy kształcenia 1-4), zna cele i treści kształcenia informatycznego w szkołach, metody ich realizacji oraz kontroli i oceny efektów pracy uczniów.

3.     Dysponuje wiedzą w zakresie architektury systemów komputerowych, wybranych środowisk programistycznych, terminologii informatycznych oraz z zakresu systemów informatycznych.

4.     Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i organizowania informacji, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia stron internetowych, zna zasady kolekcjonowania i bezpiecznego przechowywania danych.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych).

2.    Potrafi przygotować rozbudowaną prezentację multimedialną, wykorzystując wybrane programy graficzne i multimedialne, tworzyć i modyfikować obiekty graficzne praz pakiety multimedialne, umie przetwarzać i organizować dane wykorzystując wybrane programy pakietu biurowego.

3.     Umie zbudować prosty system bazodanowy, potrafi korzystać z usług internetowych oraz stosować technologie internetowe do tworzenia oprogramowania.

4.     Posiada umiejętność samodzielnego administrowania i konfigurowania systemu operacyjnego oraz urządzeń zarządzanych przez ten system.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Rozwijanie dorobku zawodu nauczyciela informatyki, wykazanie kreatywności i innowacyjności niezbędnej do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informatycznym.

2.     Przestrzegania prawa, w tym praw autorskich oraz dbania o rzetelność wykonywanych badań w zakresie informatyki i technologii informacyjnych, świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów.

3.     Określenia priorytetów służących do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

4.     Systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy.

5.     Stosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.