Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Absolwent posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie bibliologii oraz dyscyplin właściwych dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

2.     Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury oraz podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego mające zastosowanie w działalności bibliotecznej i informacyjnej oraz w edukacji.

3.     Ma podstawową wiedzę o bibliotekach oraz innych instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Absolwent potraf wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł dla potrzeb własnych i użytkowników.

2.     Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie bibliologii i informatologii kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

3.     Potrafi rozpoznać różne typy dokumentów bibliotek i instytucji informacyjnych, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno – kulturowym.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2.     Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu bibliotekarza i pracownika informacji.

3.     Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.