Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze realizowanie zadań służby BHP, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ograniczania negatywnego wpływu procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko naturalne. Absolwent w specjalności BHP po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:


WIEDZA:


1.     Ma wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.     Zna metody eliminowania lub ograniczenia zagrożeń w procesie pracy i środowisku zawodowym.

3.     Zna zasady oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

4.     Ma wiedzę na temat zasad i metod przeprowadzania pomiarów poziomu czynników zagrożenia zawodowego.


UMIEJĘTNOŚCI:


1.     Rozumie i interpretuje przepisy dotyczące ochrony pracy oraz wykorzystuje je w działaniach na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

2.     Formułuje propozycje działań prawno-organizacyjnych zgodnych z przepisami i zasadami BHP, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.     Potrafi ocenić stan zagrożenia występujący w środowisku pracy oraz przyczyny i skutki wypadków występujących w pracy.

4.     Ocenia rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełnienia wymagań bhp oraz ergonomii.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


1.     Przygotowany jest do pracy związanej z ochronną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy.

2.     Wykazuje gotowość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i przekazania strategicznej wiedzy zespołowi oraz społeczeństwu.

3.     Potrafi współdziałać i współpracować w grupie oraz jest zdolny do przekonywania innych do swoich racji.

4.     Szanuje i przestrzega procedury bhp.

5.     Współdziała ze służbami pracowniczymi zakładu pracy z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi w zakresie problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.     Prawidłowo identyfikuje i eliminuje zagrożenia związane z bhp.

7.     Potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.